Przejdź do formularza

Formularz zgłoszeniowy

Nabór wniosków na wynajem instytucjonalny mieszkań we Wrześni przy ul. B. Śmidowicz.

Trwa wczytywanie...
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą przy ul. Ratuszowej 1 we Wrześni;
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@wrzesnia.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD *;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu na podstawie art. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania ;
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym MDR Września Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail wnioskodawcy oraz liczby przyznanych punktów na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania oraz podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w celach archiwalnych przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Klauzula Inwestora Projektu Mieszkanie Plus Września

Dane osób, które w wyniku naboru zakwalifikowały się wpis na listę najemców wyłonionych przez gminę, Gmina Miasto Września przekaże inwestorowi projektu MDR Września Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-032), ul. Przeskok 2. Gmina Miasto Września przekaże MDR Września Sp. z o. o. następujące dane: imię, nazwisko, PESEL, liczba przyznanych punktów, typ mieszkania, liczba osób w gospodarstwie domowym, liczba dzieci w gospodarstwie domowym, liczba osób pełnoletnich w gospodarstwie domowym, liczba osób niepełnoletnich w gospodarstwie domowym, dane kontaktowe (telefon, e-mail).

Administratorem przekazanych danych jest MDR Września Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-032), ul. Przeskok 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować pod adresem e-mail: iod@npfr.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz w celu dokonania oceny zdolności czynszowej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. art. 13 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy oraz dokonania oceny zdolności czynszowej, niepodanie danych uniemożliwi dokonanie oceny zdolności czynszowej.

Dane osobowe będą przetwarzane do 6 miesięcy od momentu czasu zweryfikowania zdolności czynszowej, z wyjątkiem pełnomocnictw do weryfikacji historii finansowej w BIG InfoMonitor i Krajowego Rejestru Długów, które będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez 12 miesięcy od czasu pobrania raportu z BIG InfoMonitor i Krajowego Rejestru Długów.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wspierającym naszą organizację w świadczeniu usług, czyli m.in. takie, które zapewniają usługi informatyczne, konsultingowe lub audytowe.

Każdej osobie przysługuje prawo do, dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz się z nami kontaktować drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną na adres iod@npfr.pl