Przejdź do formularza

Formularz zgłoszeniowy

Nabór wniosków na wynajem instytucjonalny mieszkań w Łowiczu, ul. Krudowskiego.

Trwa wczytywanie...
Informacja o przetwarzaniu danych przez Gminę Miasto Łowicz

Zgodnie z art.13 ust 1 i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Łowiczu jest Burmistrz Miasta Łowicza, pl. Stary Rynek 1, 99 – 400 Łowicz.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
  • pod adresem poczty elektronicznej iod@um.lowicz.pl,
  • pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzania naboru wniosków na najem mieszkań w ramach programu "Mieszkanie Plus" w Łowiczu na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania tj. w związku z art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust 2 lit. b RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe, w przypadku ujęcia na liście najemców w wyniku przeprowadzonego naboru, zostaną przekazane inwestorowi projektu „Mieszkanie Plus” w Łowiczu, tj. MDR Łowicz sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-032), ul. Przeskok 2, w celu dokonania oceny zdolności czynszowej oraz w celu zawarcia umowy najmu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentów.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepis RODO zgodnie z art. 77 – na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest konieczne celem rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy najmu. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
 9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Informacja o przetwarzaniu danych przez Inwestora Projektu Mieszkanie Plus Łowicz

Dane osób, które w wyniku naboru zakwalifikowały się na listę najemców wyłonionych przez gminę, Gmina Miasto Łowicz przekaże inwestorowi projektu MDR Łowicz sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-032), ul. Przeskok 2. Gmina Miasto Łowicz przekaże MDR Łowicz sp. z o.o. listę najemców, zawierającą imię i nazwisko wraz z wnioskami o zawarcie umowy najmu oraz zamkniętą kopertę przekazaną przez wnioskodawcę do siedziby Urzędu Miejskiego w Łowiczu z dokumentami niezbędnymi do dokonania oceny zdolności czynszowej przez Inwestora projektu.

Administratorem przekazanych danych jest MDR Łowicz sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-032), ul. Przeskok 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować pod adresem e-mail: iod@npfr.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz w celu dokonania oceny zdolności czynszowej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. art. 13 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy oraz dokonania oceny zdolności czynszowej, niepodanie danych uniemożliwi dokonanie oceny zdolności czynszowej. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zweryfikowania zdolności czynszowej oraz zawarcia umowy najmu.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wspierającym naszą organizację w świadczeniu usług, czyli m.in. takie, które zapewniają usługi informatyczne, konsultingowe lub audytowe.

Każdej osobie przysługuje prawo do, dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz się z nami kontaktować drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną na adres iod@npfr.pl