Przejdź do formularza

Formularz zgłoszeniowy

Nabór wniosków na wynajem instytucjonalny mieszkań w Krakowie, ul. Anny Szwed-Śniadowskiej.

Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem można się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną – adres e-mail: ml.umk@um.krakow.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach programu „Mieszkanie Plus”.

Informujemy, że:

  1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez 10 lat, po czym – w zależności od wyników ekspertyzy – ulegną zniszczeniu albo zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.
  3. Odbiorcą danych osobowych są: MDR Inwestycje 5 Sp. z o.o., PFR Nieruchomości S.A, PFR Operacje Sp. z o.o. i Microsoft Ireland.
  4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestnictwa w naborze wniosków do programu „Mieszkanie Plus”.
  6. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – jw., adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

Klauzula Inwestora Projektu Mieszkanie Plus

Dane osób, które w wyniku naboru zakwalifikowały się do wpisania na listę najemców wyłonionych przez gminę, Gmina Miejska Kraków przekaże inwestorowi projektu MDR Inwestycje 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-032), ul. Przeskok 2. Gmina Miejska Kraków przekaże MDR Inwestycje 5 sp. z o.o. następujące dane: imię, nazwisko, dane kontaktowe (telefon, e-mail), PESEL, liczba przyznanych punktów, typ preferowanego mieszkania, ilość osób w gospodarstwie domowym, liczbę pełnoletnich osób w gospodarstwie domowym, liczbę osób niepełnoletnich w gospodarstwie domowym.

Administratorem przekazanych danych jest MDR Inwestycje 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-032), ul. Przeskok 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować pod adresem e-mail: iod@npfr.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz w celu dokonania oceny zdolności czynszowej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy oraz dokonania oceny zdolności czynszowej, niepodanie danych uniemożliwi dokonanie oceny zdolności czynszowej.

Dane osobowe będą przetwarzane do 3 miesięcy od momentu zweryfikowania zdolności czynszowej, z wyjątkiem pełnomocnictw do weryfikacji historii finansowej w BIG InfoMonitor, które będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez 12 miesięcy od czasu pobrania raportu z BIG InfoMonitor.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wspierającym naszą organizację w świadczeniu usług, czyli m.in. takim, które zapewniają usługi informatyczne, konsultingowe lub audytowe.

Każdej osobie przysługuje prawo do, dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz się z nami kontaktować drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną na adres iod@npfr.pl